FBinterest

ค้นหา INTEREST ที่ซ่อนอยู่


“INTEREST” ในโลกของเฟสบุ๊ค คือความสนใจ
ที่บ่งบอกถึง พฤติกรรม ความชอบ ของแต่ละบุคคล

 

FBinterest ทำหน้าที่ช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมาย
แสดงผลข้อมูล INTEREST ออกมาทั้งหมดที่เฟสบุ๊คเก็บไว้
แบ่งกลุ่ม และจัดเรียงข้อมูลให้ดูง่าย สามารถดึงข้อมูลไปใช้
ในการโฆษณาเฟสบุ๊คได้ทันที จำแนกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงลูกค้าได้
อย่างแม่นยำ และคุ้มค่าโฆษณามากขึ้น